Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

theawakening
0067 6df8 500
Reposted fromrunbabyrun runbabyrun viapraesens praesens
theawakening
9392 a8a1
Reposted frompatronus patronus viaunco unco

May 12 2014

theawakening
Reposted frommarysia marysia viarudosci rudosci
theawakening
3777 e8d7
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viaazazel azazel
theawakening
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viamakemewannadie makemewannadie

March 30 2014

theawakening
theawakening
8819 5f87 500

January 08 2014

December 31 2013

theawakening

December 24 2013

theawakening
5390 8cac
Reposted fromstylte stylte viailoveyou iloveyou
theawakening
Ta świadomość, że jesteś z kimś, kogo wcale nie znasz na wylot, kto ma w sobie jeszcze ogromny basen niedostępnych dla ciebie – przynajmniej teraz – myśli i danych. Że nie wpisałaś jeszcze wszystkich szyfrów. Mapa pełna białych plam – to było wspaniałe, Nadzieja, być z kimś, kto do końca życia będzie dla ciebie fascynujący.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromumorusana umorusana viamotionless motionless
theawakening
theawakening

October 26 2012

theawakening
wracaj, kochanie
jakoś damy sobie radę
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromirresolute irresolute viafeatherr featherr
theawakening
3578 4fe0
Reposted fromthedreamer thedreamer vianefretete23 nefretete23
theawakening
9953 ff09
Reposted fromsaintist saintist
theawakening
0238 235f
Reposted fromsaintist saintist
theawakening
0749 9bc0
Reposted fromsaintist saintist
theawakening
4079 6f0c
Reposted fromwerterowska werterowska viasaintist saintist
2707 6359 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasaintist saintist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl